Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet – alltid i fokus

För oss är det självklart att ta ett miljö- och kvalitetsmässigt ansvar. Det är ett ständigt pågående arbete som involverar alla medarbetare. Hittills har det resulterat i bland annat ISO-certifieringar och Svanenmärkning. Vår verksamhet och dess processer ska utvecklas så att minsta möjliga påverkan uppstår under hela livscykeln – från valet av leverantör till hanteringen av restprodukter och avfall. Vi arbetar också aktivt med att minska förbrukningen av vatten, tvättmedel, el, drivmedel, gas och olja.

Certifieringar

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten och miljön på våra tjänster. Alla tvätterier inom Rikstvätt är certifierade enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och OHSAS 18001 / ISO 45001 – arbetsmiljö. Certifieringarna innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar processer, arbetssätt, miljö och arbetsmiljö, är godkända enligt ISO-standarden. Se respektive certifikat på tvätteriernas egna hemsidor.

För att säkerställa att vi lever upp till dessa krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner. Allt för att säkra kvaliteten och miljön på våra tjänster. Vi uppfyller även Svanens miljökrav för energi- och vattenförbrukning, kemikalier, avfallshantering och emballage samt för eget gods.


ISO 9001

ISO 9001 är en standard som ger vägledning och verktyg för företag och organisationer som vill se till att deras produkter och tjänster konsekvent möter kundens krav och att kvaliteten förbättras konsekvent.

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöcertifikat som ställer krav på ansvarstagande i miljöfrågor. Det fokuserar på specifika tillvägagångssätt som revisioner, kommunikation, märkning och livscykelanalys samt miljöutmaningar med klimatförändringar.

OHSAS 18001 / ISO 45001

Certifieringen syftar till att förebygga olyckor och sjukdomar för att försäkra sig om personalens arbetsmiljö och hälsa. Standarden hjälper också till att lyfta hälso- och säkerhetsfrågor till ledningen. Den sätter fokus på riskbedömning och analys för att metodiskt minska antalet olyckor.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning sedan 1989. Organisationen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det betyder att man bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp eller tjänst har. Kraven skärps kontinuerligt, vilket driver omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg.